Natuurlijk

Nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Natuurlijk

Nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Natuurlijk

nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Hiermee wordt bedoeld dat alle kinderen in Nederland een plek hebben op een school die past bij wat ze kunnen, waar ze goed in zijn en waar ze zich gelukkig voelen.

Zorgplicht

Een belangrijk woord in het passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school waar een kind wordt aangemeld, wettelijk verplicht is om te zorgen dat de leerling een goede plek krijgt in het onderwijs. Daarmee wordt bedoeld: een plek op een school, zo dicht mogelijk bij het eigen huis, waar het kind kan leren en groeien.

Als de leerling eenmaal is ingeschreven op een school, gaat de zorgplicht door. De school moet dan blijven onderzoeken op welke manier de leerling het beste ondersteund kan worden om te leren en groeien. Als blijkt dat dit niet (meer) lukt op de huidige school, dan moet de school samen met ouders een andere school zoeken. De nieuwe school moet goed passen bij het kind. Dat kan bijvoorbeeld ook een school zijn in het speciaal (basis)onderwijs. De school moet in alle situaties samenwerken met de ouders/verzorgers van het kind.

Regionaal samenwerkingsverband

Omdat elke school anders is, kunnen scholen het “passend onderwijs” niet in hun eentje organiseren. Alle scholen zijn daarom aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe.

We werken binnen Zeeluwe samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg, Ermelo en Epe. Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft met alle scholen in de regio een plan gemaakt, waarin we afspreken hoe we samen voor passend onderwijs zorgen. Dit plan heet het ondersteuningsplan (OP). Hoe wordt de extra ondersteuning geregeld? Wat kan er nog binnen de gewone school? Wanneer past een speciale school toch beter bij een leerling? Deze en andere vragen worden beantwoord in het ondersteuningsplan van Zeeluwe.

Daarnaast heeft elke school zijn eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit is een document waarin de school beschrijft hoe zij zelf voor passend onderwijs zorgt. Hierin komen vragen aan bod als: hoe begeleid onze school leerlingen? Wat kan er wel en niet? Wat kan onze school doen als leerlingen iets extra’s nodig hebben? Het SOP van onze school kun je hier vinden.

Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) van de school of via de ondersteuningsplanraad (OPR) van Zeeluwe invloed uitoefenen op bovenstaande plannen (OP en SOP). Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten. Uw mening als ouder/verzorger is heel belangrijk. Heb je interesse om deel te nemen? Laat het ons weten!

Samenwerking in de eigen gemeente

Om goed voor alle kinderen te zorgen, werken scholen ook samen met organisaties in de eigen gemeente. Wij werken onder andere samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Ook werken we samen met de leerplichtambtenaren van de gemeente.Heb je vragen over opvoeden, opgroeien, gezondheid of leerplicht? Hieronder vind je de contactgegevens van belangrijke organisaties in onze gemeente
Contactinfo CJG: www.cjgnunspeet.nl
Contactinfo leerplicht: Monique Vedder-Snoeij - www.meerinzicht.nl
Contactinfo GGD: www.jgznog.nl

Wat als mijn kind iets extra’s nodig heeft?

Als school kijken we altijd goed wat uw kind nodig heeft om te groeien en leren. We proberen dit zoveel mogelijk binnen onze eigen school te organiseren. Dat doen we altijd in overleg met jou als ouder/verzorger. Via het samenwerkingsverband Zeeluwe krijgen wij als school geld (dat geld wordt “ondersteuningsmiddelen” genoemd), om extra hulp voor onze leerlingen te kunnen betalen. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn, extra begeleiding van een onderwijsassistent of advies van experts van buiten de school.

Als blijkt dat uw kind meer hulp nodig heeft dan wij kunnen bieden, kan het zijn dat uw kind beter op zijn plek is in het speciaal (basis)onderwijs. Als we het met elkaar eens zijn dat dit het beste is voor uw kind, vragen we een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij Zeeluwe. Dit is een officieel document waarop staat dat uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs mag.
Als uw kind iets extra’s nodig heeft, zijn er heel veel verschillende mogelijkheden. We bekijken dit per kind en per situatie. We overleggen altijd met jou als ouder over hoe we uw kind het beste kunnen helpen om te leren, te groeien en zich gelukkig te voelen.
Heb je vragen over bovenstaande, neem dan altijd eerst contact op met uw eigen school. Heb je specifieke vragen aan Zeeluwe? Hieronder vind je de contactgegevens:

Samenwerkingsverband Zeeluwe
Gelreweg 22
3843 AN Harderwijk
Telefoon: 0341-740007
www.zeeluwe.nl
info@zeeluwe.nl

De nieuwsbrieven van Zeeluwe kunt u via onderstaande link lezen:
Nieuwsbrief januari 2023
Nieuwsbrief april 2023
Nieuwsbrief juni 2023
Nieuwsbrief november 2023

Op de volgende websites vind je meer over passend onderwijs. Ook kun je hier lezen wat je kunt doen als je het niet eens bent met school over de ondersteuning voor je kind.

http://www.zeeluwe.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

https://onderwijsgeschillen.nl/

https://oudersenonderwijs.nl/

https://www.onderwijsconsulenten.nl/

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.